იულიუსის კალენდრით:
2 ივნ. 2024 წ.

შაბათი
გრიგოლის კალენდრით:
15 ივნ. 2024 წ.
მინი ვერსია


ახალი აღთქმა     ძველი აღთქმა

კანონი ჱ 8


ფსალმუნი ჲგ 63
დასასრულსა ფსალმუნი დავითისი
ფსალმუნი
  1. შეისმინე, დმერთო, ჴმისა ჩემისაჲ, გევედრებოდი რაჲ მე შენდაში, შიშისაგან მტერისა იჴსენ სული ჩემი.
  2. დამიფარე მე ამბოხისაგან უკეთურთაჲსა და სიმრავლისაგან მოქმედთა სიცრუვისათა.
  3. რომელთა აღილესნეს ვითარცა მახჳლნი ენანი მათნი, გარდააცუეს მშჳლდსა მათსა საქმე სიმწარისაჲ,
  4. რაჲთამცა განგუმირეს დაფარულსა შინა უბიწოჲ; მყის სისრა-უყონ მას და არა შეიშინონ.
  5. განიმტკიცეს თავისა თჳსისა სიტყუაჲ უკეთური, მიუთხრეს დარწყუმაჲ მახისაჲ; და თქუეს: ვინ იხილნეს იგინი?
  6. გამოიძიეს უშჯულოებაჲ, განილინეს გამოძიებასა გამოსაძიებელისასა; წარდგეს კაცი სიღრმითა გულისაჲთა,
  7. და ამაღლდეს ღმერთი. ისარ ჩჩჳლთა იქმნნეს წყლულებანი მათნი,
  8. და მოუძლურდეს მათ ზედა ენანი მათნი. შეძრწუნდეს ყოველნი, რომელნი ხედვიდეს მათ.
  9. და შეეშინა ყოველსა კაცსა და უთხრნეს მათ საქმენი ღმრთისანი და დაბადებულნი მისნი გულისჴმა-ყვნეს.
  10. იხარებდეს მართალი უფლისა მიმართ და ესვიდეს მას და იქნენ ყოველნი წრფელნი გულითა.
დიდებაჲ

ვუძღვნი დედის ნათელ ხსოვნას. გთხოვთ მოიხსენიოთ მანანას სული!


თუ მოგწონთ პროექტი და გსურთ ფინანსური თანადგომის გაწევა, შემოწირულობები გასაკეთებლად იხილეთ ეს გვერდი
კარგი და იაფი ჰოსტინგი საიტების განსათავსებლად


betaneli shop.betaneli.ge სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო