ძვ. 20 ივლისი
ახ. 2 აგვისტო

პარასკევი
  წმინდისა სალომე ქართველისა, სპარსთაგან წამებულისა (XVIII); წინასწარმეტყველისა ილია თეზბიტელისა (IX ს. ქ. შ.); წმინდისა ილია მართლისა (ჭავჭავაძე) (1907)