იულიუსის კალენდრით:
8 მაი. 2024 წ.

სამშაბათი
გრიგოლის კალენდრით:
21 მაი. 2024 წ.
მინი ვერსია
გილოცავთ მოციქული იოანე ღმრთისმეტყველის ხსენებას!სარჩევი

ლოცვა მფარველი ანგელოზისადმი

ჵ წმიდაო ანგელოზო, სახიერო მცველო და მფარველო ჩემო! შემუსრვილითა გულითა და სალმობიერითა სულითა წარდგომილ ვარ წინაშე შენსა მვედრებელი ესრეთ: შეისმინე ჩემ ცოდვილისაჲ (სახელი), ფიცხელითა გლოვითა და მწარითა ტირილითა მღაღადებელისაჲ; ნუ მოიჴსენებ უსჯულოებათა და უსამართლოებათა ჩემთა, რომლითაცა განგარისხებ შენ მე, უბადრუკი ესე, ვიდრე ამათ დღედმდე და ჟამადმდეცა, და საძაგელ-ვჰყოფ თავსა ჩემსა წინაშე შემოქმედისა ჩვენისა უფლისა; წარმომიჩნდი მე მოწყალედ და ნუ განმეშორები ბილწსა ამას ვიდრე აღსასრულადმდე ჩემდა. განმაღვიძე მე ცოდვითისა ძილისაგან და შემეწიე ლოცვითა შენითა, რათა უმანკოებითა განვვლნე შემდგომნი ჟამნი ცხორებისა ჩემისანი და ვქმნა ნაყოფი, ღირსი სინანულისაჲ, ხოლო უფროჲსღა დამიცევ მე სასიკვდინეთა ცოდვათა შინა დაცემისაგან, რათა არა წარვწყმდე სასოწარკუეთილებასა შინა, და ნუ უხაროდის მტერსა ჩემსა წარწყმედაჲ ჩემი. უწყი ჭეშმარიტად და ბაგითაცა აღვიარებ, რამეთუ არავინ მივის მე ეგრეთ მეგობარი და შემწე, მცველი და თანამბრძოლი, ვითარცა შენ, წმიდაო ანგელოზო, რომელი წარდგომილ ხარ წინაშე საყდარსა უფლისასა და ლოცულობ ჩემ, უჴმარისა და უმეტესად ყოველთა ცოდვილისათჳს, რათა არა განაგდოს სული ჩემი ყოვლადსახიერმან დღესა სიკუდილისა ჩემისასა და საყოველთაოჲსა სამსჯავროჲსასა. ნუ დასცხრები ლმობიერყოფად ყოვლადმოწყალისა უფლისა და ღმრთისა ჩემისა, რათა მომიტევნეს მან შეცოდებანი ჩემნი, რომელნიცა ვქმენ ყოველთა დღეთა ცხორებისა ჩემისათა საქმით და სიტყჳთ და ყოვლითა გრძნობითა ჩემითა, და მაცხოვნოს განგებულებითა მით, რომელიცა თჳთ უწყის: უტე, დამსაჯოს მე აქა თჳსითა გამოუთქმელითა წყალობითა, გარნაღა ნუ მამხილებს და ნუ მიმჴდის პასუხსა მუნ თჳსითა თუალუხვავითა მართლმსაჯულებითა; და ღირს-მყოს მე სინანულისა შეწირვად და სინანულითვე ღმრთეებრივისა ზიარებისა ღირსებით მიღებად, რომლისათჳსცა უმეტესად გევედრები, და ესევითარსა მას მადლსა სრულიად გულითად მსურვებელ ვარ. ხოლო საშინელსა ჟამსა სიკუდილისასა ნუ განმეშორები, სახიერო მფარველო ჩემო, იყავ განმდევნელ ბნელთა მათ ეშმაკთა, მეძიებელთა შეშინებად განკრთომილისა სულისა ჩემისა: დამიცევ მე მათმიერითა მონადირებათაგან, ოდეს მეგულვოდის განსლვაჲ ჰაერთა მათ მცველთა საზუერეთაჲ, რათა შენ მიერ დაცული უჭირველად მივიწიო სანუკველსა მას ჩემდა სამოთხესა, სადაცა წმიდათანი და ზეციერთა ძალთანი დაუცხრომელად აქებენ ყოვლადპატიოსანსა და დიდადშუენიერსა სახელსა სამგუამოვნებით დიდებულისა ღმრთისა, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, რომელსა შუენის პატივი და თაყუანისცემაჲ უკუნითი უკუნისამდე. ამინ!

ანგელოზო ღმრთისაო, მფარველო ჩემო წმიდაო, დაცვად ჩემდა ღმრთისა მიერ ზეცით ბოძებულო! გულსმოდგინედ გევედრები შენ: განმანათლე მე და დამიცევ ყოვლისაგან ბოროტისა, მიძეღუ კეთილსა საქმისა მიმართ და წარმმართე მე გზასა ზედა ცხონებისასა. ამინ!


სარჩევივუძღვნი დედის ნათელ ხსოვნას. გთხოვთ მოიხსენიოთ მანანას სული!


თუ მოგწონთ პროექტი და გსურთ ფინანსური თანადგომის გაწევა, შემოწირულობები გასაკეთებლად იხილეთ ეს გვერდი
კარგი და იაფი ჰოსტინგი საიტების განსათავსებლად


betaneli shop.betaneli.ge სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო